Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

News
ODSZKODOWANIE DLA PASAŻERA W SAMOCHODZIE SPRAWCY WYADKU
Poszkodowanym według art. 444 k.c., uprawnionym do dochodzenia odszkodowania, jest osoba, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi inna osoba pod warunkiem, że są one bezpośrednim skutkiem zdarzenia.
UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU Z OC SPRAWCY
W wyniku kolizji lub wypadku drogowego, poszkodowany, którego samochód uległ uszkodzeniu  może domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy.


UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU Z OC SPRAWCY

Wwyniku kolizji lub wypadku drogowego, poszkodowany, którego samochód uległuszkodzeniu  może domagać sięodszkodowania z polisy OC sprawcy. Powszechną praktyką TowarzystwUbezpieczeniowych jest, iż kwota odszkodowania jest równa  wysokości kosztów naprawy pojazdu. Natomiast, zgodnie z art. 361 § 2 k.c., który stanowi iż, po stroniezobowiązanego występuje obowiązek pełnej kompensaty szkody, TowarzystwaUbezpieczeniowe powinny wypłacać odszkodowania, które  uwzględniają wszystkie czynnikiodzwierciedlające faktycznie poniesioną szkodę.

Jakwiadomo, wartość samochodu osobowego, czy innego pojazdu na ryunku wtórnymzależy od kilku elementów, również od tego czy jest bezwypadkowy. Zatem właściciel pojazdu uczestniczącego w  kolizji, czy wypadku drogowym, który nie jestsprawcą ponosi również szkodę w postaci utraty wartości handlowej pojazdu.

Czym jest zatem urata wartościhandlowej pojazdu z tytułu wystąpienia uszkodzenia o charakterze kolizyjnym.Zgodnie z instrukcja określania rynkowego ubytku wartości pojazdów nr 1/2009 z dnia 12 lutego 2009 rokujest to:  różnica pomiędzywartością rynkową pojazdu przed uszkodzeniem, a jego wartością ustaloną w tymsamym stanie warunków rynkowych z uwzględnieniem naprawy powypadkowej wykonanejprawidłowo, zgodnie z technologią zalecaną przez producenta, w stacji naprawspełniając jej wymagania techniczne i kadrowe do wykonania takich prac.

Dochodzenieroszczeń związanych z utratą wartości rynkowej pojazdu z polisy OC sprawcystało się dla poszkodowanych dużo prostsze po wydaniu przez Sąd NajwyższyUchwały z dnia 12 października 2001 r. (sygn. akt III CZP 57/01, OSNC2002/5/57). W przedmiotowej uchwale Sąd najwyższy stwierdza, iż „Odszkodowanieza uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy takżezapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicę między wartością tego samochoduprzed uszkodzeniem i po naprawie".

 Pomimo, iż od powyższej uchwały upłynęło już14 lat Towarzystwa Ubezpieczeniowe stosują się do niej niezwykle rzadko, tym samym świadomie zaniżającnależne odszkodowanie.  Brak normprawnych regulujących to zagadnienie dodatkowo pogłębia  problem. Towarzystwa Ubezpieczeniowe powołująsię na dokumenty, które nie mają mocy prawnej.

Wcelu ułatwienia oszacowania wysokości roszczenia StowarzyszenieRzeczoznawców  Samochodowych EKSPERTMOTopracowało Instrukcję Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów. Nie każdypojazd po kolizji, traci bowiem wartość handlową, dlatego instrukcja zawieraprzesłanki, do jej oszacowania. Wg rzeczoznawców odszkodowania z  tytułu utraty wartości handlowej mogą domagaćsię właściciele pojazdów, których:

-        w chwilikolizji pojazd  nie był starszy niż 6lat,

-       było to pierwsze uszkodzenie pojazdu o charakterzekolizyjnym,

-       uszkodzone są takie elementy pojazdu, którychnaprawa jest technicznie i  ekonomiczniezasadna,

uszkodzonezostały elementy: lakierowane, metalowe elementy nadwozia, rama pojazdu

Należyjednak wskazać, iż powyższa instrukcja jest jedynie dokumentem pomocniczym, irzeczoznawcy  wydając opinię powinnirozpatrywać każdy przypadek indywidualnie. Niezależnie od tego jak długo pojazdbył eksploatowany oraz jakie elementy uległy uszkodzeniu, należy zbadać, czyfaktycznie doszło do utraty wartości rynkowej pojazdu.  Jeżeli wartość samochodu uczestniczącego wkolizji, po naprawie uległa zmniejszeniu niezależnie od powyższych czynników,Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłacić należne odszkodowanie


data publikacji: 2015-03-25 00:05:14
Oprogramowanie:choruzy.pl © 2011