Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

News
ODSZKODOWANIE DLA PASAŻERA W SAMOCHODZIE SPRAWCY WYADKU
Poszkodowanym według art. 444 k.c., uprawnionym do dochodzenia odszkodowania, jest osoba, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi inna osoba pod warunkiem, że są one bezpośrednim skutkiem zdarzenia.
UTRATA WARTOŚCI HANDLOWEJ POJAZDU Z OC SPRAWCY
W wyniku kolizji lub wypadku drogowego, poszkodowany, którego samochód uległ uszkodzeniu  może domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy.


ODSZKODOWANIE DLA PASAŻERA W SAMOCHODZIE SPRAWCY WYADKU

Poszkodowanym według art. 444 k.c., uprawnionym do dochodzenia odszkodowania, jest osoba, która doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi inna osoba pod warunkiem, że są one bezpośrednim skutkiem zdarzenia.

Zatem osobom poszkodowanym uczestniczącym w wypadku komunikacyjnym należy się odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku. Do grona tych osób należy zaliczyć również pasażerów podróżujących w samochodzie sprawcy wypadku. Nierzadko bywa, iż pasażerami w samochodzie sprawcy są członkowie Jego najbliższej rodziny oraz znajomi, którzy również doznali szkody. Często bywa, iż w obawie o konsekwencje finansowe dla sprawcy, rodzina odstępuje od dochodzenia odszkodowania. Należy zatem podkreślić fakt, iż wszelkie roszczenia finansowe przysługujące poszkodowanym z polisy OC pokrywa ubezpieczyciel, nie zaś sprawca wypadku. Reguluje to art. 822 k.c., który w § 1 stanowi, że przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Oczywiście bywają pewne sytuacje, w których to Towarzystwo Ubezpieczeniowe (TU) może dochodzić od sprawcy zwrotu wypłaconego poszkodowanym odszkodowania jednak nie może odmówić jego wypłaty.

W pewnych okolicznościach również właściciel lub też współwłaściciel może skorzystać z odszkodowania wypłacanego z polisy OC jego własnego samochodu. Mianowicie, w sytuacji, w której pasażerem samochodu jest jego właściciel lub współwłaściciel zaś sprawcą jest kierujący niebędący właścicielem lub będący jego drugim współwłaścicielem. Reguluje to art. 34 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem, w tym także pasażerowi będącemu wraz z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu. Potwierdził to również Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 07-02-2008 (III CZP 115/07 ) i wskazał, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem, w tym także pasażerowi będącemu wraz z kierowcą współposiadaczem pojazdu. A zatem odszkodowanie z polisy OC należy się również właścicielowi/współwłaścicielowi pojazdu, który w trakcie wypadku był jego pasażerem.

W sytuacjach kiedy sprawca nie posiadał wykupionej polisy OC (mimo, iż jest to ubezpieczenie obowiązkowym) poszkodowany w wypadku pasażer również może ubiegać się o odszkodowanie. Jednak w powyższej sytuacji wszelkie odszkodowania nie pokrywa Towarzystwo Ubezpieczeniowe, lecz specjalnie powołana do tego instytucja - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jego zadaniem jest wypłacanie odszkodowań z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, gdy sprawca nie zawarł umowy ubezpieczenia (szkoda na mieniu i osobie) lub nie został zidentyfikowany (szkoda na osobie).


Jak na odszkodowanie wpływa fakt, iż sprawca wypadku był pod wpływem alkoholu? Nawet, gdy sprawcą wypadku był kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwym Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie może odmówić poszkodowanym wypłacenia odszkodowania. Natomiast, jeżeli o odszkodowanie ubiega się pasażer samochodu sprawcy wypadku, wówczas TU może stosownie obniżyć wypłacone odszkodowanie, pod warunkiem, że udowodni, iż poszkodowany pasażer przyczynił się do powstania szkody, czyli, że wiedział o nietrzeźwości kierującego oraz, że to przyczyniło się do powstania wypadku.


Roszczenia przysługujące poszkodowanemu pasażerowi w samochodzie sprawy wypadku:

    zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – Sąd Najwyższy w wyr. z 8.6.2011 r., I PK 275/10, stwierdził, iż zadośćuczynienie ma na celu kompensatę nie tylko cierpień fizycznych, ale również niekorzystnych następstw zdarzenia w sferze psychiki poszkodowanego i przywrócić ma poszkodowanemu równowagę emocjonalną naruszoną przez doznane cierpienia psychiczne.

    odszkodowanie – suma pieniężna, która ma na celu pokrycie/zwrot kosztów leczenia, koszty rehabilitacji, utraconego zarobku, koszty zniszczonej w wypadku odzieży, koszty dojazdów do placówek medycznych itp.

    renta – poszkodowany, który utracił częściowo lub całkowicie zdolność do pracy może domagać się przyznania renty

Termin wypłaty odszkodowania – Zgodnie z art. 14 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie


Biorąc pod uwagę powyższe sprawy związane z uzyskaniem odszkodowania, czy innych roszczeń przysługujących poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym nie należą do prostych. Towarzystwa Ubezpieczeniowe często zaniżają wypłacane odszkodowania lub próbują uniknąć ich wypłaty. W sytuacjach, kiedy staliśmy się osobą poszkodowaną należy skontaktować się z Kancelarią Prawną specjalizującą się w tego typu sprawach. Wówczas wzrastają szanse uzyskania 100% należnego odszkodowania.data publikacji: 2015-03-30 02:08:19
Oprogramowanie:choruzy.pl © 2011