Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

» Kancelarie Prawne CLS » Pomoc Prawna » Odzyskiwanie nieruchomości
Odzyskiwanie nieruchomości

Zgodniez obowiązującym prawem każdy ma prawo do własności. Niekiedyprawo własności zostaje naruszone poprzez działania niezgodne zprawem.


WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodzedecyzji administracyjnej, prawa własności, prawa użytkowaniawieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.Wywłaszczona nieruchomość przechodzi na Skarb Państwa lubjednostkę samorządu terytorialnego (gminę, powiat, województwo). Wywłaszczenie dokonywane jest, ażeby umozliwiść realizacjęcelów publicznych. Decyzja o wywłaszczeniu wskazuje konkretny celpubliczny, który ma być osiągnięty. Wywłaszczenie niezgodne z prawem lub przeznaczenie nieruchomości niezgodnie zdecyzją daje możliwość byłemu właścicielowi żądanie zwrotu nieruchomości. Ponadto, żadanie zwrotu nieruchomości jestuzasadnione w przypadku, gdy nieruchomość okazała się zbędna dorealizacji celu określonego w decyzji o wywłaszczeniu. O zbędności nieruchomości można mówić, gdy pomimo upływu 7 lat od dnia, wktórym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nierozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu albo pomimoupływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany.


ZWROT DAROWIZNY - Biorąc pod uwagęsam fakt, iż darowizna nieruchomości musi nastapić w formie aktunotarialnego pod rygorem nieważności, jej odwołanie nie jest proste. Ustawodawca w art. 898 §1 kodeksu cywilnego, wskazuje, iż darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, ale tylko, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

A więc odwołanie darowizny nie może nastąpić z nieistotnego powodu, złośliwości, czy też z samego kaprysu darczyńczy. Odwołanie darowizny następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia o odwołaniu darowizny. W oświadczeniu tym należywskazać, iż uchylamy się od skutków prawnych wcześniejzłożonego oświadczenia woli przekazującego osobie trzeciej nasząwłasność oraz wzywamy do zwrotu przedmiotu darowizny. W sytuacji niezastosowanie się obdarowanego do wezwania o zwrot darowizny, wcelu odzyskania nieruchomości pozostaje droga sądowa.


ZASIEDZENIE– to szczególnego rodzajusposób nabycia nieruchomości. Posiadacz nieruchomości, nie będącyjej właścicielem może nabyć prawo własności jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu, jako posiadacz samoistny w dobrej wierze. Natomiast posiadacz nieruchomości, który uzyskał posiadanie w złej wierze, może nabyć prawo własności,dopiero po upływie trzydziestu lat.

Nabycie własności nieruchomości poprzez zasiedzenie może nastapićjedynie w drodze postepowania sądowego. Sąd bada zaistnienie niezbednych przesłanek (posiadanie nieruchomości oraz upływ wymaganego okresu w przypadku dobrej lub złej wiary) po czym orzeka zgodnie z ustaleniami.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZĄ KANCELARIĄ, W KTÓREJ OTRZYMAJĄ PAŃSTWO PROFESJONALNĄ POMOC I ODPOWIEDZI NA WSZYSTKIE PYTANIA W TEJ SPRAWIE