Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

» Kancelarie Prawne CLS » Pomoc Prawna » Odzyskiwanie nieruchomości
Odzyskiwanie nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy ma prawo do własności. Niekiedy prawo własności zostaje naruszone poprzez działania niezgodne z prawem.


WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji administracyjnej, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Wywłaszczona nieruchomość przechodzi na Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (gminę, powiat, województwo). Wywłaszczenie dokonywane jest, ażeby umozliwiść realizację celów publicznych. Decyzja o wywłaszczeniu wskazuje konkretny cel publiczny, który ma być osiągnięty. Wywłaszczenie niezgodne z prawem lub przeznaczenie nieruchomości niezgodnie z decyzją daje możliwość byłemu właścicielowi żądanie zwrotu nieruchomości. Ponadto, żadanie zwrotu nieruchomości jest uzasadnione w przypadku, gdy nieruchomość okazała się zbędna do realizacji celu określonego w decyzji o wywłaszczeniu. O zbędności nieruchomości można mówić, gdy pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu albo pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany.


ZWROT DAROWIZNY - Biorąc pod uwagę sam fakt, iż darowizna nieruchomości musi nastapić w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, jej odwołanie nie jest proste. Ustawodawca w art. 898 § 1 kodeksu cywilnego, wskazuje, iż darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, ale tylko, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

A więc odwołanie darowizny nie może nastąpić z nieistotnego powodu, złośliwości, czy też z samego kaprysu darczyńczy. Odwołanie darowizny następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia o odwołaniu darowizny. W oświadczeniu tym należy wskazać, iż uchylamy się od skutków prawnych wcześniej złożonego oświadczenia woli przekazującego osobie trzeciej naszą własność oraz wzywamy do zwrotu przedmiotu darowizny. W sytuacji niezastosowanie się obdarowanego do wezwania o zwrot darowizny, w celu odzyskania nieruchomości pozostaje droga sądowa.


ZASIEDZENIE – to szczególnego rodzaju sposób nabycia nieruchomości. Posiadacz nieruchomości, nie będący jej właścicielem może nabyć prawo własności jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu, jako posiadacz samoistny w dobrej wierze. Natomiast posiadacz nieruchomości, który uzyskał posiadanie w złej wierze, może nabyć prawo własności, dopiero po upływie trzydziestu lat.

Nabycie własności nieruchomości poprzez zasiedzenie może nastapić jedynie w drodze postepowania sądowego. Sąd bada zaistnienie niezbednych przesłanek (posiadanie nieruchomości oraz upływ wymaganego okresu w przypadku dobrej lub złej wiary) po czym orzeka zgodnie z ustaleniami.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZĄ KANCELARIĄ, W KTÓREJ OTRZYMAJĄ PAŃSTWO PROFESJONALNĄ POMOC I ODPOWIEDŹ NA WSZYSTKIE PYTANIA W TEJ SPRAWIE