Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

» Kancelarie Prawne CLS » Aktualności
Aktualności
ODWOŁANIE DAROWIZNY Nieruchomości

Biorąc pod uwagę sam fakt, iż  darowizna nieruchomości musi nastąpić w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności,  jej odwołanie nie  jest  proste. Należy zacząć od tego, iż odwołanie darowizny następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia o odwołaniu darowizny.  W oświadczeniu tym należy wskazać, iż  uchylamy  się od skutków prawnych  wcześniej złożonego oświadczenia woli przekazującego osobie trzeciej naszą własność oraz wzywamy do zwrotu przedmiotu darowizny. Ponadto,  należy wiedzieć, iż odwołanie darowizny nie może nastąpić z nieistotnego powodu, złośliwości, czy też z samego „kaprysu” darczyńcy. Ustawodawca w takich sytuacjach chcąc chronić osobę obdarowaną wskazał w  art. 898 § 1 kodeksu cywilnego, iż owszem  darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, ale tylko, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.   W Polskim prawie brak jest definicji legalnej rażącej niewdzięczności dlatego też orzecznictwie samo musi określać granice niewłaściwego zachowania obdarowanej. Jak podkreślił Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 23 kwietnia 2014 roku, sygn. akt I ACa 18/2014 "Rażąca niewdzięczność występuje, gdy obdarowany dopuszcza się względem darczyńcy rozmyślnie nieprzyjaznych aktów, przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, czci oraz mieniu, a także gdy narusza obowiązki wynikające ze stosunków osobistych łączących go z darczyńcą, np. odmawia pomocy w czasie choroby mimo oczywistej możliwości jej udzielenia". Należy jednak pamiętać, iż Sądy każdą sprawę  rozpatrują indywidualnie, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności sprawy.  Dopiero wówczas, można stwierdzić, czy w zaistniałej sytuacji obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności wobec obdarowanego. Potwierdza to Sąd Najwyższy w  wyroku z 4.02.2005r. (I CK 571/04).

            Z uwagi na powyższe należy jednak podkreślić, iż  złożenie oświadczenie woli o odwołaniu  darowizny z powodu rażącej niewdzięczności nie powoduje przejście nieruchomości z powrotem na darczyńcę. Uchwała Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów z 7 stycznia 1967 r. (III CZP 19/66, OSNCP 1968 nr 5, poz 79), której nadano moc zasady prawnej, wskazuje, iż oświadczenie odwołujące darowiznę nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności nie powoduje przejścia własności nieruchomości z obdarowanego na darczyńcę, lecz stwarza jedynie obowiązek zwrotu przedmiotu odwołanej darowizny stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek strony do złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje to oświadczenie (art. 64 k.c. oraz art. 1047 k.p.c.). A zatem by móc na nowo być właścicielem nieruchomości, w pierwszej kolejności należy złożyć obdarowanemu oświadczenie o odwołaniu darowizny oraz wezwać go do zwrotu przedmiotu darowizny. Następnie, po stronie obdarowanego leży obowiązek przeniesienia własności z powrotem na darczyńcę. W sytuacji, gdy obdarowany nie zastosuje się do naszego wezwania pozostaje powództwo do sądu.

data publikacji: 2015-10-25 21:29:56