Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

» Kancelarie Prawne CLS » Aktualności
Aktualności
Nowelizacja Kodeksu Pracy

W dniu 1 stycznia 2012 r. nastąpiła nowelizacja Kodeksu Pracy. 


Od 1 stycznia 2012 r. zwiększyła się długość urlopu macierzyńskiego.Podzielony jest on na część podstawową i urlop dodatkowy. Zmiany dotyczą dodatkowego urlopu, którego wymiar zwiększa sięw nadchodzącym roku o dwa tygodnie. Wymiar części podstawowej zależy od ilości urodzonych dzieci, część dodatkowa jest w zasadzie niezmienna, występuje  bowiem tylko w dwóch wariantach. 
Obowiązują poniższe zasady:

Pracownica, powykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopumacierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tegourlopu; w takim przypadku niewykorzystanej części urlopumacierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemudziecko, na jego pisemny wniosek. Przepisy o wymiarze urlopumacierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego znajdązastosowanie wówczas do takiego pracownika-ojca.

Rodzice, którzyrozpoczną urlopy dodatkowe przed 1 stycznia 2012 r. i będą jekontynuować je po tej dacie, będą mogli skorzystać urlopumacierzyńskiego w zwiększonym wymiarze. Powyższe zasadyobowiązują do końca 2013 r. Od dnia 1 stycznia 2014 r. wymiarurlopu dodatkowego wynosić będzie do 6 tygodni - w przypadkuurodzenia jednego dziecka, i do 8 tygodni - w przypadku urodzeniawięcej niż jednego dziecka – przy jednym porodzie.

Zwiększeniuulega także wymiar urlopu ojcowskiego – od 1 stycznia 2012r. wynosi on 2 tygodnie (do tej pory 1 tydzień). Celem przypomnieniainformujemy, że urlop ten przysługuje w następujących wypadkach:albo do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo do upływu12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającegoprzysposobienie. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemnywniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany wterminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania zurlopu.Również w tym wypadku pracodawca jest obowiązanyuwzględnić wniosek pracownika.

 

  • Kolejna ważna zmiana to dłuższy okres do skorzystania z zaległego urlopu wypoczynkowego przez pracownika

Zgodnie znowelą kodeksu pracy urlopu niewykorzystanego w danym rokunależy udzielić pracownikowi najpóźniej do dnia 30 wrześnianastępnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to tzw. urlopu nażądanie.

Rozwiązanie tojest korzystne z punktu widzenia przedsiębiorcy – wszerszym zakresie pozwala na zarządzanie planami urlopów, zuwzględnieniem urlopu zaległego pracowników, nie ograniczającdziałań pracodawców do pierwszego kwartału rozpoczynającego sięroku, jak to miało miejsce do tej pory. Często okres ten przypadałna czas wiosennych chorób i związanych z tym absencji pracowników.Dzięki temu pracodawca uzyskuje większą swobodę działaniaw tej materii.

Jest torozwiązanie także korzystne z punktu widzenia pracownika. Wprzypadku, gdy zaległy urlop przysługuje mu w znacznym wymiarze,może on z większą swobodą kształtować jego wykorzystanie,także w połączeniu z urlopem przysługującym mu w danym rokukalendarzowym.


data publikacji: 2012-05-18 18:53:11