Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

» Kancelarie Prawne CLS » Aktualności
Aktualności
Kara za brak wskazania kierowcy pojazdu – wyrok TK

Obowiązek wskazania kierowcy pojazdu został zawarty w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (dalej: p.r.d), który stanowi, że: „Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec”. Natomiast sankcje, za niewykonaine powyższego obowiązku reguluje art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (dalej k.w) wskazując, iż karze grzywny podlega ten, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Powyższe przepisy odnoszą się przede wszystkim do właścicieli pojazdów, których pojazd został namierzony przy użyciu rejestrującego urządzenia technicznego (powszechnie zwanym fotoradarem) podczas przekroczenia przez niezidentyfikowanego kierującego dopuszczalnej prędkości, niezastosowania się przez takiego kierującego do znaku lub sygnału drogowego bądź prowadzenia nieoświetlonego pojazdu.

Jak wiadomo, wezwanie do wskazania kierującego, w tym przypadku sprawcy wykroczenia wraz z dołączonym dowedem, czyli zdjęciem wykonanym przez fotoradar, właściciel może otrzymać nawet po kilku miesiącach od zdarzenia. Nierzadko bywa tak, iż właściciel pojazdu udostępnia swój samochód członkom rodziny, pracownikom, czy innym osobom. Po dłuższym czasie nie jest w stanie okreslić, kto był kierującym, tym bardziej przy nieczytelnym zdjęciu wykonanym przez fotoradar. Ponadto, powstają obiekcje, odnośnie wskazywania najbliższych członków rodziny, narażając ich tym samym na odpowiedzialność karną. Nic więc dziwnego, iż kara grzywny nakładana na właścicieli pojazdu za nieudzielenie informacji o tożsamości kierowcy budzi powszechne kontrowersje.

W tej kwestii do Trybunału Konstytucyjnego (dalej: TK) wystapił Sąd Rejonowy – Lublin Zachód, rozpatrujący sprawę z wniosku Straży Miejskiej o ukaranie właściciela pojazdu za odmowę wskazania, komu powierzył do kierowania lub używania swój pojazd, który został zarejestrowany przez fotoradar, gdy przekroczył dopuszczalną prędkość. Sąd Rejonowy w Lublinie zarzucił nieproporcjonalną restrykcyjność art. 96 §3 k.w wobec spraców, oraz zakwesionował konstytucyjność niewyłączenia odpowiedzialności za wykroczenie określone w art. 96 § 3 k.w. w sytuacji, gdy wskazanie, komu został powierzony pojazd, naraziłoby osobę najbliższą właścicielowi lub posiadaczowi pojazdu na odpowiedzialność wykroczeniową. Trybunał Konstutycyjny (Wyrok TK z dnia 12 marca 2014 r. Sygn. akt P 27/13) w przedmiotowej sprawie stwierdza, zgodność art. 96§3 k.w. Z Konstytucją. W uzasadnieniu podkreśla, że wyłączenie odpowiedzialności za wykroczenie określone w art. 96 § 3 k.w. jest możliwe w sytuacji, gdy udzielenie odpowiedzi, komu został powierzony pojazd mogłaby narazić osobę najbliższą właścicielowi lub posiadaczowi pojazdu na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Natomiast możliwość narażenia na odpowiedzialność za wykroczenie nie wyłącza obowiązku właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania osoby najbliższej na żądanie właściwego organu, jeżeli dopuściła się ona wykroczenia, kierując powierzonym jej pojazdem lub go używając. Ponadto, TK zauważa, iż brak karnoprawnego zabezpieczenia art. 78 ust. 4 p.r.d. prowadziłby do tego, że obowiązek wskazania, komu został powierzony pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, byłby powszechnie ignorowany, stając się martwą literą prawa. W konsekwencji ustalanie sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych w wielu przypadkach byłoby w ogóle niemożliwe, a efekt zapobiegawczy i wymuszający przestrzeganie przepisów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym z użyciem radarów praktycznie żaden. Brak art. 96 § 3 k.w. spowodowałby, że w sytuacji naruszenia przepisów p.r.d. utrwalonego za pomocą urządzenia rejestrującego właściciele lub posiadacze pojazdu notorycznie uchylaliby się od obowiązku wskazania, komu powierzyli pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. W konsekwencji system automatycznej kontroli prędkości pojazdów nie spełniłby zakładanego celu, tzn. wymuszania przestrzegania ograniczeń prędkości i tym samym ograniczenia liczby wypadków drogowych oraz ich ofiar.

Pomimo, powyższego Wyroku TK wciąż pojawiały się wątpliwości odnośnie zgodności art. 96 § 3 k.w. z Konstytucją. Wobec powyższego prokurator Generalny skierował do TK wniosek o zbadanie zgodności w/w przepisów kodeksu wykroczeń oraz przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym z Konstytucją. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2015 r. (sygn. akt K 3/13) jest najnowszą regulacją w tym zakresie. TK w orzeczeniu stwierdza zgodność przepisów art. 78 ust. 4 p.r.d oraz art. 96 § 3 k.w. z Konstytucją podkreślając ciążący na właścicielu lub posiadaczu tego pojazdu obowiązek wskazania, na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, pod rygorem odpowiedzialności wykroczeniowej, bez możliwości uchylenia się od tego obowiązku w razie powierzenia pojazdu osobie najbliższej, kiedy ta dopuściła się wykroczenia.

Najnowszy Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ucina próby uchylania się właścicieli pojazdów przed wskazaniem uprawnionemu organowi komu powierzyli w danym czasie pojazd bez ponoszenia odpowiedzialności wykroczeniowej, tj. kary grzywny. Należy zaznaczyć, iż właściciel pojazdu nie ponosi żadnej odpowiedzialności jedynie w sytuacji, gdy udowodni, iż pojazd był używany przez nieznaną mu osobę, wbrew jego woli i wiedzy, a także jeżeli nie mógł temu zapobiec. Po zaistnieniu wszystkich trzech przesłanek z art. art. 78 ust. 4 p.r.d łącznie, właściciel pojazdu nie zostanie ukarany karą grzywny przewidzianą w art. 96 §3 k.w. Podobne stanowisko przedstawia Sąd Okręgowy w Białymstoku w postanowieniu z dnia 26 września 2012 r. (Sygn. akt VIII Kz 444/12)


data publikacji: 2015-10-02 09:16:18