Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

» Kancelarie Prawne CLS » Aktualności
Aktualności
ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE – czym są i od kogo można ich żądać

Obowiązek alementacyjny – jest to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby, także środków wychowania.

Powszechnie utarło się, iż alimenty płaci się na dziecko. Należy jednak wskazać, iż zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO), który reguluje przedmiotowe zagadnienie obowiązek alimentacyjny dotyczy: krewnych w linii prostej : dziecko – rodzice, rodzice-dziecko, wnuki-dziadkowie, krewnych w linii bocznej : rodzeństwo, również przyrodnie, małżonków, byłych małżonków oraz małżonków znajdujacych się w separacji oraz relacji ojczym – pasierb, a także osób zwiazanych stosunkiem przysposobienia.

Biorąc pod uwagę powyższy schemat ważnym do podkreślenia jest fakt, iż roszczenia alimentacyjnego nie można skierować do kogokolwiek z uprawnionych. Art. 129 §1 KRO przewiduje kolejność wg, której możemy żądac alimentów od poszczególnych osób. Zgodnie z powyższym przepisem prawnym obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. A więc w pierwszej kolejności możemy domagać się alimentów od swoich dzieci, dopiero wówczas od rodziców. W ostatniej kolejności zaś od swojego rodzeństwa. A więc obowiazek alimentacyjny w dalszej kolejności powstaje wówczas, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności, albo gdy osoba ta nie jest w stanie wywiązać się ze swojego obowiązku lub gdy uzyskanie od niej środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Wyjątkową sytuacja jest małżeństwo. Ponieważ obowiązek alimentacyjny względem małżonków, małżonków po rozwodzie, unieważnieniu małżeństwa lub orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych potrzebującego małżonka.

DZIECKO – RODZICE Pierwszą sytuacją i najczęściej spotykaną jest świadczenie alimentacyjne na rzecz dzieci przez rodziców. Kodeks rodzinny nakłada na rodziców obowiązek dostarczania środków utrzymania względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Najczęściej to rodzic, z którym mieszka dziecko występuje do Sądu w imieniu tego dziecka o świadczenie alimentacyjne. Wówczas w pozwie określa się w jakiej wysokości mają być alementy. Należy jednak pamiętać, iż wysokość zarobków drugiego rodzica nie jest wyznacznikiem wysokości świadczenia alimentacyjnego. Głównym kryterium są uzasadnione potrzeby dziecka. Jeżeli udowodnimy, iż konkretna kwota jest niezbedna do prawidłowego funkcjonowania i wychowania dziecka, zaś możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego (ojca/matki) są wystarczające, wówczas Sąd powinien orzec kwotę alimentów o jaką wnosiliśmy. Kolejnym ważnym aspektem dotyczącym świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka jest określenie do kiedy rodzic jest zobowiązany płacenia alimentów. Otóż, przepisy prawa nie określają konkretnego wieku dziecka, do którego należy na nie łożyć. Rodzice mogą uchylić się od spełniania powyższych świadczeń względem pełnoletniego dziecka, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu możności samodzielnego utrzymania się.

RODZICE- DZIECI Kolejną sytuacja jest żądanie świadczenia alimentacyjnego przez rodziców od dzieci. W tej sytuacji należy jednak zaznaczyć, iż do spełnienia tego świadczenia wymagane jest spełnienie jednocześnie dwóch przesłanek. A więc niedostatek rodzica oraz możliwości zarobkowe i finansowe dziecka. W opisywanej sytuacji należy jednak pamietać, iż obowiązek alimentacyjny wobec małżonka wyprzedza obowiązek alimentacyjny wobec rodzica. Wobec powyższego jeżeli rodzic znajduje się w niedostatku oraz jest w związku małżeńskim należy zaznaczyć, iż to małżonek w pierwszej kolejności powinien zaspokoić podstawowe potrzeby. Natomiast, jeżeli rodzic nie może zwrócić się z roszczeniem do współmałżonka wówczas wysuwa roszczenie alimentacyjne wobec swoich dzieci.

RODZEŃSTWO Świadczenie alimentacyjne względem rodzeństwa występuje, gdy nie ma zobowiązanych do spełnienia przedmiotowego świadczenia w bliższej kolejności. W zaistniałej sytuacji, rodzeństwo może odmówić spełnienia świadczenia jeżeli wykaże, iż są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub jego najbliższej rodziny – art. 134 KRO

MAŁŻONKOWIE Jak już wcześniej wskazano obowiązek dostarczania środków utrzymania względem współmałżonka wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka. Małżonek, który w wyroku rozwodowym nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a znajduje się w niedostatku może domagać się alimentów od drugiego współmałżonka. Natomiast w sytuacji, w której Sąd orzeka o wyłaczniej winie jednego z małżonków, a rozwód pociąga za sobą pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, może on domagać się alimentów od małżonka winnego, chociażby nie znajdował się w niedostatku. Do obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków stosuje się przepisy o obowiązku alimentacyjnym między krewnymi.


Warto zapamietać, iż każde Orzeczenie Sądowe dotyczące obowiązku alimentacyjnego może podlegać zmianie (poprzez złożenie kolejnego pozwu), jeżeli nastapiła zmiana warunków zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej lub osoby uprawnionej lub też wystapiły inne przesłanki do zwiększenia kwoty alimentacyjnej.


W powyższym zakresie zapraszamy do korzystania z usług Kancelarii Prawnej CLS.

Katarzyna Lewoń


data publikacji: 2015-04-02 09:02:13